HANSAB AS TEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad teenuse üldtingimused (edaspidi nimetatud „Üldtingimused“) kohalduvad kõikidele Hansab AS-i, registrikood 10035867, aadress Keevise tn 11, Tallinn, 11415 (edaspidi nimetatud „Teenuse osutaja“) poolt Tellijale osutatavatele teenustele ja nende osutamiseks sõlmitud teenuslepingutele (edaspidi nimetatud „Teenusleping“), kui Teenuslepingus või selle juurde kuuluvates lisades ei ole kokku lepitud teisiti. 

Teenuse osutaja ja Tellija edaspidi eraldi nimetatud „Pool“ ja koos „Pooled“. 

Teenuse osutaja lähtub Tellijale teenuse osutamisel Teenuslepingust ning selle nimetatud lisadest ning eeltoodud dokumentides sätestamata küsimustes käesolevatest Üldtingimustest. Teenuslepingus ja Üldtingimustes esinevate vastuolude korral kohaldavad Pooled teenuse osutamisele Teenuslepingus sätestatud tingimusi. Teenuslepingus ning Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

1.    Poolte avaldused ja kinnitused

1.1.    Pooled avaldavad ja kinnitavad, et Poolte esindajate volitused on kehtivad ning ei esine asjaolusid, mis keelaksid, piiraksid või välistaksid Poolte õigust sõlmida Teenuslepingut ning Pooltel on Teenuslepingu sõlmimiseks kõik vajalikud otsused ja kooskõlastused.

1.2.    Tellija avaldab, kinnitab ja tagab, et ta on maksejõuline ning ta ei ole likvideerimisel, saneerimisel ega pankrotis ning talle pole teada asjaolusid, mis annaks eeltooduks põhjust. Lisaks kinnitab Tellija, et ta on tutvunud Teenuse osutaja hinnakirjaga ning nõustub sellega.

2.    Poolte vastutus ja õiguskaitsevahendid 

2.1.    Teenuslepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel tasub viivituses olev Pool teisele Poolele viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Juhul kui Tellija viivitus maksekohustuse täitmisega on kestnud kauem kui 9 (üheksa) päeva, on Teenuse osutajal õigus alates 10. päevast kuni täieliku võlgnevuse tasumiseni keelduda Teenuslepingu täitmisest, sh peatuvad automaatselt Teenuslepingust Teenuse osutajale teenuse osutamisele kohalduvad tähtajad, sh reageerimis- ja/või taasteajad. Pikema kui 30 (kolmekümmend) päeva kestva võlgnevuse puhul on Teenuse osutajal õigus Teenusleping ilma etteteatamiseta ühepoolselt lõpetada, seejuures ei vabasta Teenuslepingu lõpetamine Tellijat kohustusest tasuda võlgnevus. 

2.2.    Teenuse osutaja vastutab süüliselt põhjustatud otsese varalise kahju eest, seejuures on Teenuse osutaja vastutus piiratud Teenuslepingu alusel tasumisele kuuluva ühe kuu teenustasuga. Kahtluse vältimiseks, Teenuse osutaja ei vastuta saamata jäänud tulu, tulu teenimise võimaluse kaotuse, muu kaudse kahju eest, samuti mistahes kahju eest, mis ületab ühe kuu eest tasumisele kuuluvat teenustasu summat. Kui Teenuse osutaja poolse Teenuslepingu ja/või Üldtingimuste mittenõuetekohase täitmise on põhjustanud kolmanda isiku tegevus või tegevusetus, siis Teenuse osutaja Teenuslepingu ja/või mittetäitmise eest ei vastuta. Pooled kinnitavad, et kahjuhüvitise piiramine on nende vahel läbi räägitud ja pooled loevad selle mõistlikuks. Pooled loobuvad tagasivõtmatult kokkulepitud kahjuhüvitise piirangute vaidlustamise õigusest. 

2.3.    Mõlemal Poolel on õigus Teenusleping igal ajal lõpetada, esitades vastavasisulise kirjaliku avalduse teisele Poolele, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 

2.3.1.    teine Pool on rikkunud Teenuslepingust tulenevat kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud 30 päeva jooksul arvates rikkumises olevale Poolele rikkumise kohta teated esitamist; 
2.3.2.    teine Pool on rikkunud Teenuslepingust tulenevat kohustust oluliselt;
2.3.3.    teine Pool lõpetab oma tavapärase majandus- ja kutsetegevuse või tema suhtes algatatakse likvideerimis- või pankrotimenetlus (sh kui määratakse ajutine haldur).

2.4.    Tellija puhul loetakse oluliseks rikkumiseks eelkõige ebaõigete kinnituste andmist või kinnituse aluseks oleva asjaolu muutuutmisest teavitamata jätmine, samuti muu tegevus või tegevusetus, mida tavaolukorras loetaks oluliseks lepingurikkumiseks. 

2.5.    Sõltumata Teenuslepingu lõpetamise alusest jäävad Teenuslepingu sätted ja kohustused, mis laienevad Pooltele ka pärast Teenuslepingu lõppemist, kehtima ning on Pooltele siduvad.

3.    Teenusega seotud teated

3.1.    Kõik Teenuslepingu täitmisega või Teenuslepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, mh Teenuslepinguga seonduvad andmed, dokumendid jmt ning muu õigusliku tähendusega informatsioon esitatakse kirjalikult teise Poole ametlikule aadressile või antakse üle allkirja vastu. Teated loetakse teisele Poolele esitatuks, kui see on saadetud tähitud postiga Teenuslepingus nimetatud Poole aadressile ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva või antud üle allkirja vastu, kui Teenuslepingu pole teisiti kokku lepitud. 

3.2.    Pool on kohustatud teatama teisele Poolele Teenuslepingus fikseeritud mistahes kontaktandmetes (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, kontaktisik) toimunud muudatustest hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul. Selle sätte rikkumisel Poole poolt käsitletakse teise Poole saadetud teateid Teenuslepingus fikseeritud andmetele tuginedes kohasel viisil saadetud teadetena. 

4.    Konfidentsiaalsus 

4.1.    Teenusleping ega selle üksikud tingimused, sh Üldtingimused, samuti Teenuslepingu sõlmimise ja täitmisega teise Poole kohta teatavaks saanud asjaolud ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta, v.a. juhul, kui see on õigusaktide kohaselt poolele kohustuslik. Konfidentsiaalseks loetakse kogu sellist informatsiooni, mis Pooltele ei oleks teatavaks saanud ilma Teenuslepingut sõlmimata või täitmata (eelkõige igasugune tehnilise või majanduslik-ärilise sisuga informatsioon). Konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele Poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele. Konfidentsiaalsuskohustus on tähtajatu ja jääb edasi kehtima ka Teenuslepingu lõppemisel. 

5.    Teenuslepingu kehtivus 

5.1.    Teenusleping jõustub selle allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib Teenuslepingus toodud tähtajani või kuni selle ülesütlemiseni vastavalt Üldtingimuste punktile 2.3.  Tähtaja möödumisel pikeneb Teenusleping igakordselt järgmiseks üheaastaseks perioodiks, välja arvatud siis, kui Pool on teatanud teisele Poolele oma soovist Teenusleping lõpetada vähemalt 3 kuud enne Teenuslepingu tähtaja saabumist. 

6.    Muud tingimused 

6.1.    Teenusleping ja Üldtingimused on pooltevaheline täielik kokkulepe nendes käsitletud küsimustes ning Teenusleping ja Üldtingimused asendavad kogu Poolte varasema kirjavahetuse ja muud tahteavaldused kokkulepitud küsimustes. 

6.2.    Üldtingimusi võib Teenuse osutaja igal ajal ühepoolselt muuta, teatades sellest Tellijale vähemalt 30 päeva ette. Muudatused jõustuvad Teenuse osutaja poolt märgitud kuupäevast. Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Tellijal õigus esitada Teenuse osutajale omapoolseid ettepanekuid tingimuste muutmise kohta, mida Teenuse osutaja võtab võimaluse korral arvesse. Kui Teenuse osutajal ei ole võimalik Tellija ettepanekuid Üldtingimuste muutmisel arvestada, siis on Tellijal õigus Teenusleping erakorraliselt üles öelda esitades Teenuse osutajale vastavasisulise teate 30 päeva jooksul arvates Üldtingimuste muutmise kohta teate saamisest. Nimetatud alusel Teenuslepingu ülesütlemisel lõppeb Teenusleping ülesütlemise teate saamisest 30 päeva jooksul. Eelnimetatud tähtaja jooksul teate esitamata jätmisel ning teenuse kasutamise jätkamisel loetakse, et Tellija on Üldtingimuste muudatustega nõustunud. 

6.3.    Teenuslepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks vaid siis, kui need on Poolte vahel kokku lepitud ning sellises kokkuleppes sisalduvad tahted on väljendatud kirjalikus vormis.

6.4.    Viivitus Teenuslepingust ja/või Üldtingimustest tuleneva mistahes kohustuse täitmise (k.a. viivise, leppetrahvi, hüvitise vmt maksmise) nõude esitamisel või õiguse (nt lepingust taganemine) rakendamisel ei tähenda kohustatud Poole vabastust vastavast kohustusest või õigustatud Poole loobumist oma õigusest. 

6.5.    Teenuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Teenuslepingust tulenevad Poolte vahelised vaidlused, mille osas ei saavutata kokkulepet läbirääkimistel, lahendatakse õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus. 

*Hinnakiri on leitav https://www.hansab.ee/et/teenuste-hinnakiri